Türkiye'nin En Kapsamlı Kitap Özetleri Web Sitesi

Sosyal Güncel

RİSALE-İ NUR'DAN İKTİSADİ PRENSİPLER

Yayınevi: Yeni Asya Yayınlar

1. BÖLÜM:

GİRİŞ

A) İktisat Nedir?

B) Kainatta İktisat

3. İnsan ve İktisat

4. Din ve İktisat

5. Kültür ve İktisat

2. BÖLÜM:

İKTİSAT TARİHİ IŞIĞINDA BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

1.İnsanlığın Yaşama Devirleri:

Bediüzzaman insanlığın yaşama devirlerini ' beşerin edvarı hamsesi vardır ' diyerek beşe ayırmıştır:

A) Vahşet ve Bedeviyet Devri

B) Memlükiyet( Kölelik) Devri

C) Esirlik Devri

D) Ecir( Ücretlik ) Devri

E) Malikiyet ve Serbestiyet Devri

2. Bediüzzamanın Sosyal Hayata Bakışı:

3. Bediüzzamanın Medeniyete Bakışı:

1.Noktai istinadı kuvvettir. O ise, şe'ni tecavüzdür.

2.Hedefi kasdı, menfaattir. O ise, şe'ni tezahümdür.

3.Hayatta düsturu cidaldir. O ise, şe'ni tenazüldür.

4.Kitleler mabeynindeki rabıtası menfi milliyetçiliktir. O ise, şe'ni müthiş bir tesadümdür.

5.Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi tatmindir. O heva ise, insanın meshi manevisine sebep olur.

4. Kapitalizm:

5. Sosyalizm ve Komünizm:

6. İslamın Üstünlüğü

3. BÖLÜM:

BEDİÜZZAMANIN İKTİSADİ UNSURLARA BAKIŞI:

1. İktisadi unsurlar( üretim faktörleri)

A. Tabiat(Toprak)

B. Emek:

C. Sermaye:

D. Sermayenin Kullanılması:

4. BÖLÜM:

MİKRO İKTİSAT VE BEDİÜZZAMAN

1.Mikro iktisadın yorumu

  1. Ferdi iktisadın noksanlığı
  2. Kanaatın almayışı
  3. Hırs
  4. İsraf aşırılığı

A. Ferdi iktisat

B. Hırs

C. Kanaat

D. İsraf

2. Ekonomik psikoloji

3. Neden açlık tehlikesi?

4-Ticaret bereketin kaynağıdır

5. Memuriyet

Memuriyetteki sorumluluk:

1. İnsanın iyi ahlaklı olması işi iyi yapacağı anlamına gelmez. Fakat iyi ahlak ayrıca bir tercih unsurudur. Üstadın dediği gibi kamu hizmetinde maneviyat unsurundan mahrum insanların bulunması gerçek hamiyeti, adalet ve sadakati ortadan kaldırır.

2. Bir işin görülmesinde asıl olan maharettir. Yani kabiliyettir. Ayyaş olan bir adam ayık iken iyi saat tamir edebilir.

3. BÖLÜM:

MAKRO İKTİSAT VE BEDİÜZZAMAN

1. Makro İktisat kavramı

2. İktisadi kalkınma ve geri kalmışlık

Kalkınmanın Şartları:

A. Kalkınmanın coğrafi şartları

1.Avrupanın hammadde zengini olması

2.Kara, deniz ve nehir ulaşımının oldukça iyi olması

3.Nüfusun toprağa nispeten yoğun olması kaynakların daha verimli değerlendirilmesini gerektirmiştir.

4.Üretim tüketimi aşmıştır.

5.Üretim sebebi ile devletlerarası rekabet artmış buda milletlerarası rekabeti artırmıştır.

B. Kalkınmanın siyasi şartları

1. Kalkınma engelleri ve çareleri

1.İslam aleminin geri kalmasında şu sebepler önemli etkendir:

2. Bunlara karşılık

2. Kalkınmada idareci rolü

3. Kalkınmada metod tercihi ve esasları

1.Japonya önce manevi bir kalkınma ile işe başlamıştır. Fertlerin milliyetçi ve maneviyatçı hisleri teşvik edilmiştir.

2.Sermaye birikimi devlet vasıtası ile olmuştur.

3.Toprağı daha iyi işlemek gayesi ile arazi reformu yapılmış hemde vergiler daha düzenli bir hale gelmiştir.

4.Ama Japonya’nın kalkınmasında esas unsur çalışkan, kanaatkar, disiplinli, makul ahenkli, aşırılıklardan uzak bir hayat tarzını benimsemiş olması yatmaktadır.

C. Kalkınmanın iktisadi şartları

1.Çalışma hayatının esasları

A. Mesailerin tanzimi

B. Taksimü'l amal(ihtisaslaşma)

C. Emniyetin tesisi

D. Teavün düsturunun tahlili

2. Emeğin Değerlendirilmesi

3. Şirketleşme

D. Kalkınmanın Manevi Şartlar

1. Kalkınmada Dinin Rolü

2. Kalkınmada Psikolojik Ve Manevi Şartlar

Bediüzzaman kalkınmaya engel teşkil eden unsurları şöyle sıralar;

1.Yesin yayılması.

2.Sıdkın ölmesi.

3.Adavete muhabbet edilmesi.

4.Müslümanları birbirlerine bağlayan manevi bağların bilinmemesi.

5.İstibdat arzularının yayılması.

6.Himetin şahsi menfaate hasredilmesi.

·Bunlara karşılık ;

1.Emel.

2.Ye'sin öldürülmesi.

3.Sıdk.

4.Muhabbete muhabbet, husumete husumet.

5.Himmeti millet olmak.

6.Meşvereti şeriyye.

·İnsan davranışları da aynı zamanda geri kalmışlığın bir sebebidir; ki bu davranışları şöyle sıralayabiliriz:

1.Ümitsizliğe kapılmak.

2.Kendini üstün göreme hastalığı.

3.Ferdi düşünme ve başkasını düşünmeme.

4.Başkalarını tembelliğini kendine mazeret gösterme.

5.İşi başkasına bırakma hastalığı.

6.Rahatını fazla düşünme.

7.Allahın vazifesine karışma.

a. Emel

b. Menfi rekabetin kaldırılması

c. Çalışmada merhalelere dikkat etme ve sabırlı olma ihtiyacı

d. Kollektif çalışma şuuru

e. Havaleciliğin terk edilmesi

f. Rahat meylini terk etmek

g. Doğruluk

3. Hürriyet ve kalkınma

1. Tezellül etmemek

2. Mazlumları zelil etmemek

·İstibdatçı ve sefih bir medeniyet anlayışına bedeviyet tercih edilir.

4. Şura Ve Kalkınma

5. Hürriyetin Sosyal-Siyasi-Ekonomik Gelişme İle Münasebeti

birlik ve beraberliği temin eder, o zaman kalkınmış olan ülkelerin tasullutundan kurtulur.

6. Eğitim Ve Kalkınma

1.Medrese adı toplumun nazarında itibar sahibidir. Yapılması gereken derslerin müsbet ilimlerle takviyesidir.

2.Bu ilim yuvalarında müsbet ve dinin ilimler beraber okutulmalıdır.

3.Üstad doğuda açılacak bir üniversitenin Ortadoğu’da sulh ve salahın temel taşı ve bir kalası olacağını söylemiştir.

  1. BÖLÜM:

İSLAMDA SOSYAL GÜVENLİK

1. Sosyal güvenlik kavramı:

2. İslamda sosyal güvenlik kurumları:

A. Zekat

Menfi Gelir Vergisi:

B. FAİZ:

Müşaraka:

Mudaraba:

Murabaha:

  1. BÖLÜM:

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

1. Konuya genel bir bakış:

2. Bediüzzamanın Batı ile ilişkilere bakışı:

3. İslam dünyasını durumu:

4. İslam ortak pazarı

1. Güçlü dev ekonomik birliktelikler kurmalı

2. Herbir ülkede ekonomik etkinliği ve sosyal refahı sağlayacak yapısal dönüşümler yapılmalıdır.

5. İslam Birliği (İttihadı İslam )

- - -

   UNONIC - United Names Organisation. smartdots. smart dots for a smart net.